Nyíregyháza Csillag u.20/A Könyvelőiroda
Főoldal. Kapcsolat Hasznos Letölthető  Frissítve: 2020-05-27
AZ ÁFA TÖRVÉNY SZERINTI ALANYI ADÓMENTESSÉGET VÁLASZTÁS ESETÉN A MEGLÉVŐ KÉSZLETEKET, ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖKET ÉRINTŐ EGYES KÉRDÉSEK

Az ÁFA-körből az alanyi adómentességre való áttérést érintő egyes kérdésekről, különös tekintettel a meglévő készletek és tárgyi eszközök adójogi sorsára

1./ Az adóalany által még az alanyi adómentesség választását megelőzően beszerzett készletek ÁFA szempontjából értelmezett adójogi sorsát illetően figyelemmel kell lenni az Áfa tv. azon vonatkozó rendelkezésére, miszerint az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében az Áfa tv. 11. és 12. § szerinti termékértékesítése esetében. Az Áfa tv. hivatkozott szakaszaiban foglaltak alapján pedig ellenérték fejében teljesített termékértékesítés a tárgyi eszköznek nem minősülő termék felhasználása adólevonásra nem jogosító tevékenység folytatásához, feltéve, hogy a termék beszerzéséhez vagy a felhasználásához kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.

Ezen rendelkezéseknek megfelelően tehát megállapítható, hogy önmagában az alanyi adómentességre történő áttérésre tekintettel az áru- és anyagkészletek tekintetében az adóalanynak nem keletkezik adófizetési kötelezettsége (ennek ugyanis minimálisan egy leltár- vagy nyilvántartás készítési kötelezettség lenne az előfeltétele). Ugyanakkor az adóalany által korábban, az alanyi adómentességet megelőzően beszerzett anyag, termék alanyi adómentes tevékenység keretében történő felhasználása esetén - amennyiben ezek tekintetében az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg - az Áfa tv. fent hivatkozott rendelkezései szerint az adózó nem jogosult alanyi mentes minőségében eljárni, vagyis ÁFA-t kell felszámítania. Az adó alapja ebben az esetben a termék vagy az ahhoz hasonló termék teljesítéskor megállapított beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig a teljesítéskor megállapított előállítási értéke.

2./ Az adóalany, a vállalkozásában nyilvántartott és az alanyi adómentesség választásakor meglévő tárgyi eszközök adójogi sorsának megállapítását illetően elsősorban az Áfa tv. azon rendelkezésére kell a figyelmet felhívni, amely szerint az adóalany abban a mértékben jogosult a partnere által rá áthárított adó utáni adólevonási jogával élni, amilyen mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja.

A tárgyi eszközöket illetően továbbá lényeges, hogy abban az esetben, ha az adóalany terméket tárgyi eszközként használ vállalkozásán belül, a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének hónapjától kezdődően ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig, míg ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónapig terjedő tartamban az adóalany adólevonási jogát – az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül – az Áfa tv. rendelkezéseinek figyelembevételével gyakorolhatja. Az előzőek szerinti figyelési időtartam figyelembevételével, annak a naptári évnek az utolsó adómegállapítási időszakában, amely naptári év teljes időtartamában a tárgyi eszköz az adóalany rendeltetésszerű használatában van, az adóalany köteles a tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított adó összegének ingó esetében 1/5 részére, míg ingatlan esetében pedig 1/20 részére vonatkozóan utólagos kiigazítást elvégezni, feltéve, hogy a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben a tárgyi eszköz beszerzésének évéhez vagy az Áfa tv. 11. § (2) bekezdés a) pontjában említett esetben a rendeltetésszerű használatba vételének időpontjához képest változás következik be, és a számítás eredményeként adódó különbözet összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja a 10 000 forintnak megfelelő pénzösszeget. Az így megállapított különbözetre az Áfa tv. rendelkezése értelmében a törvény 153/C. § (1)-(2) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az alanyi adómentesség speciális rendelkezései szerint az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba nem számítandó be az adóalany vállalkozásában a tárgyi eszközként használt termék értékesítése fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték. Ezzel összhangban az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében a 188. § (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott esetekben, amely körbe beletartozik a tárgyi eszközként használt termék értékesítése. Mindezeket is meghaladóan az adóalany nem járhat el alanyi adómentes minőségében abban az esetben sem, ha az alanyi adómentesség időszakát megelőzően keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben utólag, az alanyi adómentesség időszakában olyan változás következik be, amelynek eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét a különbözet csökkenti, és amelynek rendezésére a 153/C. § (1) bekezdése alkalmazandó, amely feltételnek az alanyi adómentesség választása megfeleltethető, hiszen annak lényegéből fakadóan az adóalany a tárgyi eszközt ezt követően már nem adóköteles gazdasági tevékenységéhez használja fel.

A fentieket értelmezve tehát az adólevonási jog gyakorlására kizárólag az adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás érdekében történő beszerzések kapcsán van lehetőség, azonban az alanyi adómentesség időszaka alatt az adóalanynál - az alanyi adómentes minőségének vonatkozásában - adóköteles tevékenység nem értelmezhető, mivel e minőségében adófizetésre nem kötelezett. Míg azonban a tárgyi eszközöket illetően az alanyi adómentességet választó adóalanyokat illetően fennálló levonási tilalomból fakadóan - az adóhatóság által korábban kiadott tájékoztatásban is megerősítettek szerint - az Áfa tv. 135. § (2) bekezdésének alkalmazásában az adóalany által beszerzett tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított - és már levont - ÁFA összegét meghatározó tényezőkben bekövetkezett változásnak kell tekinteni azt is, ha az általános szabályok szerint adózó adóalany utóbb - a tárgyi eszköz beszerzését követően - alanyi adómentességet alkalmaz. Így a figyelési időszakban az utólagos korrekciós kötelezettség eredményeként az adóalany pótlólagos adófizetési kötelezettsége a korábban levont, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó előzetesen felszámított adó meghatározott része tekintetében fennáll az alanyi adómentes időszakban is.  Cím:
4400 Nyíregyháza
Csillag u.20 / A
Telefon:

06 (30) 633 4149
Fax:
06 (42) 783 543
Email:
LE